Kategoria: Gerontologia społeczna

NA TLE STOPY URODZEŃ

W 1950 r było ich niespełna 1,3 min, w 1965 r. — ponad 2 1 min i w 1975 r. — 3,3 min. Tak więc w ciągu pierwszego ćwierćwiecza powojennego liczba bsób w starszym wieku zwiększyła się w Pol­sce o 2 min, czyli o 155% w porównaniu z pozio­mem wyjściowym. Na tle obniżającej się stopy urodzeń coraz wyraźniej występowały też zmia­ny udziału tej grupy w ogólnej strukturze ludności. Współczynnik starości, który w 1950 r. ; wynosił 5,2%, w 1965 r. osiągnął 6,8%, a w 1975 r. zwiększył się do 9,7%. Wyniki szacunko­wych obliczeń świadczą, że w dniu 31 grudnia 1977 r. liczba osób w wieku lat 65 i więcej wzrosła w Polsce do 3,49 min., natomiast war­tość omawianego współczynnika — 10,0%. Od dawna przepowiadane przejście Polski do fazy starości demograficznej stało się zatem faktem dokonanym.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

KRÓTKOTRWAŁE WYNIKI

Można się zatem jej wynikami po­służyć dla prześledzenia dalszych zmian liczeb­ności i struktury ludności Polski. Świadczą one, że w^ najbliższych latach proces starzenia się ludności Polski ulegnie pewnemu  starości zaczną przekraczać „najchudsze” roczniki, urodzone w latach pier­wszej i najbardziej doświadczone w latach dru­giej wojny światowej i okupacji. Liczba osób w wieku starszym w latach 1975—1980 ma się zwiększyć zaledwie o 235 tys. (w poprzednim pięciolecm zwiększyła się o 617 tys.), natomiast w lasu—1985 — nawet zmniejszyć o 81 tys. związku z tym wartość współczynnika sta- rosci która w trzech poprzednich okresach zwiększyła się o 17—22%, w latach 1915      1980 zwiększy się zaledwie o 4% w sto­sunku do wartości wyjściowej, natomiast w na­stępnej pięciolatce nawet obniży się o 6% i zno­wu spadnie do poziomu zbliżonego do górne i granicy późnej fazy przejściowej między mło­dością a starością demograficzną (9,4%). Będzie to jednak zahamowanie krótkotrwałe wyniki.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

W PERSPEKTYWICZNYM OKRESIE

W okresie perspektywicznym Polska utraci wprawdzie pozycję lidera tego swoistego wyścigu, ale — legitymując się ponad połtorakrotnym zwiększeniem liczby osób w starszym wieku — zostanie wyprzedzona tylko przez Albanię i Japonię, w których liczebność tej grupy wzrośnie ponad dwukrotnie, oraz przez Argentynę, ZSRR, Kanadę, Stany Zje­dnoczone, Rumunię, Austrię, Hiszpanię i Jugo- 60%  .Wskaźnik wzrostu osiągnie. Wysoką pozycję Polska zajmowała również pod względem tempa wzrostu współczynnika starości demograficznej. W okresie 1950—1975 wyprzedzały ją tylko Argentyna i Grecja, na­tomiast Rumunia, NRD, Węgry i Portugalia, w których współczynnik ten zwiększył się o po­nad 70%, jak również wszystkie inne kraje roz­winięte, pozostawały w tyle. W okresie perspek­tywicznym tempo procesu starzenia się demo­graficznego w większości krajów rozwiniętych ulegnie wyraźnemu zahamowaniu (w NRD Ir­landii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Austrii przewiduje się nawet pewne zmniej­szenie wartości omawianego współczynnika).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

ZRÓŻNICOWANIE TEMPA WZROSTU

Mimo że podobne zjawisko wystąpi również w Polsce, tempo wzrostu wartości omawianego współczynnika nadal będzie jednym z najwyż­szych w grupie krajów rozwiniętych (wyprze­dzą Polskę pod tym względem tylko Japonia, Bułgaria, Grecja, ZSRR, Argentyna i Jugosła­wia, natomiast Rumunia będzie się legitymowa- a takim samym jak Polska wskaźnikiem wzrostu). Zróżnicowanie tempa wzrostu liczebności grupy osób w starszym wieku oraz jej udziału w ogolnej strukturze ludności spowoduje po­ważne przesunięcia na liście krajów rozwinię­tych ułożonej według malejących współczynni­ków starości demograficznej. Jeżeli w 1950 r Polska zajmowała na tej liście 32 miejsce i wyprzedzała tylko Japonię i Argentynę, to juz w 1975 r. przesunęła się na 23.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

PODOBNIE JAK W INNYCH KRAJACH

Podobnie jak we wszystkich innych krajach, grupa osób w starszym wieku legitymuje się współczynnikami feminizacji znacznie wyższy­mi od obliczonych dla ogółu ludności. Należy jednak pamiętać, że w Polsce wartość tych współczynników pozostaje w zależności nie tyl­ko od różnic w umieralności mężczyzn i kobiet, lecz również od odroczonego wpływu minionej wojny. Jego intensywność pozostaje z kolei w wyraźnej zależności od struktury wieku oma­wianej grupy: wyraźnie słabnie w latach, kiedy omawianą grupę zasilają roczniki stosunkowo mało doświadczone przez wojnę, i nasila się w latach, w których próg starości przekraczają wykruszone przez nią. Ogólna tendencja zniż­kowa, którą łatwo byłoby wykryć śledząc zmia­ny współczynnika feminizacji w okresie 1950— 1975, w bieżącym pięcioleciu uległa zaha­mowaniu, w następnym natomiast współczynnik feminizacji nawet nieco się zwiększy, albowiem prog starości przekroczą kohorty urodzonych w latach 1915—1919.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂