NAJBARDZIEJ SYNTETYCZNA MIARA

Najbardziej syntetyczną miarę umieralności stanowi wskaźnik przeciętnego dalszego trwa­nia życia. Odzwierciedlając według E. Rosseta ogólny porządek wymierania populacji, odgry­wa rolę swoistego „barometru postępu spo­łecznego” i w niezbyt odległych czasach mógł z powodzeniem służyć także jako obiektywna miara stanu zdrowia populacji. Celom medycy­ny społecznej jak najbardziej odpowiadały także hipotetyczne wartości przeciętnego dal­szego trwania życia obliczane według tablic skonstruowanych przy założeniu całkowitej lub częściowej eliminacji poszczególnych przyczyn zgonu. Tablice takie umożliwiały ocenę umie­ralności zarówno w poszczególnych grupach wieku, jak i z przyczyn, których istota w pew­nym stopniu odzwierciedla wpływ warunków zdrowotnych, poziomu rozwoju społeczno-gos- podarczego oraz stanu organizacyjnego i infra­struktury systemu ochrony zdrowia.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)