ODPOWIEDNIE PARAMETRY

Takimi parametrami są: po­jemność minutowa serca, wentylacja minutowa płuc, pojemność tlenowa krwi, maksymalna zdolność pobierania tlenu, maksymalny dług tlenowy i utylizacja tlenu. Wentylacja minuto­wa płuc i pojemność minutowa serca, pozosta­jące w ścisłej zależności matematycznej z wiel­kością obciążenia pracą, stanowią z leolei wiel­kości pochodne prostszych, poniekąd wyjścio­wych parametrów respiracyjnych i hemodyna­micznych. O    wydolności psychicznej decyduje natomiast stan czynnościowy analizatorów, a przede wszystkim — ich ogniw obwodowych (recepto­rów). One to bowiem zapewniają możliwość odbioru wszelkiego rodzaju informacji dociera­jących do ośrodkowego układu nerwowego zarówno z zewnętrznego, jak i wewnętrznego środowiska, bądź też zakodowanych w wyniku doświadczenia w strukturach poznawczych. Ta informacja, już jako efekt syntezy ośrodkowej poszczególnych procesów zachodzących w ukła­dach czuciowych — jest następnie wykorzysty­wana w działaniu, w tym również — w pracy.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)