OPARCIE NA WYNIKACH

Pozwoliłem sobie zrekapitulować bardzo obszernie wyniki badań własnych, które doty­czyły nie tylko ludności w wieku starszym, lecz również ludności w wieku produkcyjnym. Wprawdzie zależało mi jedynie na przedsta­wieniu ogólnych zasad postępowania i potwier­dzeniu przydatności tych zasad konkretnymi przykładami, ale skład grupy zadecydował o   kryteriach, wedle których różnicowałem „życie w ogóle” i „życie zdrowe”. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że kryteria te, w razie prowadzenia badań w populacji obejmującej wyłącznie osoby w wieku starszym, powinny ulec pewnej modyfikacji, co nieuchronnie przy­czyni się do uzyskania nieco odmiennych wy­ników.Tak np. opierając się na przytoczonych wy­nikach J. Piotrowskiego i uzupełniając je włas­nymi założeniami dotyczącymi zróżnicowania poziomu sprawności w kolejnych grupach wie­ku powyżej 80 roku życia, spróbowałem zasto­sować opisaną metodę w celu obliczenia pew­nego wskaźnika empirycznego, któremu nadałbym miano „wskaźnika życia aktywnego”.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)