TENDENCJA DO WZRASTANIA

Tendencja do wzrastania różnorod­ności gatunkowej w miarę postępowania sukcesji (a przynajmniej w początko­wych jej stadiach). Na podstawie obecnych da­nych nie można powiedzieć, czy we wszystkich eko­systemach zmiany w różnicowaniu się taksonów nastę­pują według takiego samego modelu. Zwykle jednak uderzający jest wzrost różnorodności heterotrofów; różnorodność mikroorganizmów oraz heterotroficznych roślin i zwierząt wydaje się być o wiele większa w póź­niejszych stadiach sukcesji niż we wczesnych. Nato­miast autotrofy osiągają na ogół maksymalną różno­rodność we wcześniejszych stadiach sukcesji. Wspom­niane już poprzednio rozrastanie się struktury orga­nicznej jest oczywiście przyczynowo związane ze wzros­tem różnorodności gatunkowej; w miarę wzrostu bio­masy wykształca się stratyfikacja pionowa oraz zróż­nicowanie poziome dostarczające wielu nowych nisz (np. ściółka, humus, kora, martwe drzewa itd.).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)