UZUPEŁNIENIE LINII

Listę tę uzupełnia, wprowadzając dalsze czynniki: ob­niżanie się poziomu inteligencji i osłabienie wyobraźni twórczej, zwolnienie szybkości prze­biegu procesów myślowych, zmniejszanie się zakresu informacji pochodzącej z aktualnych publikacji naukowych lub dzieł artystycznych, ograniczenie liczby okazji do zdobywania in­formacji, mniejsza ilość czasu na ich zdobywa­nie, poznawanie i studiowanie, obniżanie się aktywności intelektualnej. Wymienia też: zmniejszanie się roli interpersonalnego współ­zawodnictwa i współdziałania, zmiany w kie­runkach i stylach działalności naukowej i arty­stycznej odbywające się w świecie i powodujące wtórne zacofanie intelektualne, zmiany w cha­rakterze osiągnięć naukowych (przejście od bezpośredniej pracy w warsztacie naukowym lub artystycznym do organizacji i kontroli tych warsztatów). Istotną jego zdaniem rolę odgrywają: zmiany bodźców w pracy, a więc: płaca, warunki bytowe, prestiż środowiskowy, możli­wość awansu oraz niechęć do podejmowania ryzyka zawodowego, bez którego prawdopodob­nie nie byłaby możliwa żadna działalność ory­ginalna i żadne rzeczywiste wielkie odkrycie, zawsze stanowiące przejaw zerwania z utarty­mi poglądami i utrwalonymi w mentalności społecznej wzorcami.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)