ZMIANY PSYCHOLOGICZNE

Można więc prawdopodobnie uważać, że w miarę starzenia się różnice indywidualne, które stwierdza się w zakresie czynności intelektualnych, odgry­wają coraz mniejszą rolę w porównaniu z ca­łym zespołem czynników obniżających spraw­ność umysłową.Reasumując wyniki swych wieloletnich ba­dań, D. Wechsler stwierdził, że szczytowy punkt inteligencji ogólnej przypada na pierw­szą połowę trzeciej dekady życia. W wieku 40—44 lat traci się 8% maksymalnej wartości, w wieku 50—54 lat — 14% i w wieku 55—59 lat — 16 %. Jednakże szczegółowe dane doty­czące wahań odchylenia standardowego i współ­czynnika zmienności świadczą, że bezkrytyczne traktowanie powyższych wniosków nie byłoby uzasadnione.Tak np. A. T. Welford wysunął interesującą hipotezę o szczególnym znaczeniu tzw. specy­ficznych zdolności do pracy. Sprowadza się ona do przypuszczenia, że zdolność do wykonywa­nia ściśle określonych czynności zawodowych zachowuje się niekiedy mimo utraty zdolności do wykonywania innych czynności, które wy­kraczają poza obręb nabytych doświadczeń.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)